Köpvillkor

BUTIK REGLER

Erbjudande produkter säljs av Dawid Maksymilian Wosko, som driver en verksamhet under namnet Soeks Scandinavian Group AB, Johannesfredsvägen 56, 168-68 Bromma Stockholm, Sverige, EU-moms: SE559355370301, införd i det centrala registret över svenska företag (Bolagsverket). ) drivs och övervakas av Bolagsverket, kontaktadress: Patryk Kruszewski, nedan kallad Säljaren.

Du kan kontakta Säljaren genom att skriva till e-postadressen: info@soeks.se eller på telefon: 0739086909.

 

Förklaring av grundläggande begrepp:

1. Pris - värde uttryckt i monetära enheter, som Kunden är skyldig att betala, och vid digitalt innehåll/tjänst - även en digital representation av värdet;

2. Arbetsdag - en dag i veckan från måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar;

3. Betalningsbevis - en faktura eller ett kvitto utfärdat i enlighet med mervärdesskattelagen eller baserat på andra bestämmelser i tillämplig lag skickat till Kunden;

4. Leverans - betyder leverans av Produkten till Kunden av Säljaren;

5. Leverantör - en enhet som Säljaren samarbetar med, och vars uppgift är att slutföra leveransen (detaljerad information om leverantörer och leveransformer anges på Säljarens webbplats);

6. Kund – en enhet som planerar att köpa eller köpa en produkt/er, det vill säga en fysisk person med full rättskapacitet, och i fall som föreskrivs av allmänt tillämpliga bestämmelser, även en fysisk person med begränsad rättskapacitet, en juridisk person, och en organisatorisk enhet utan juridisk person, till vilken lagen ger rättskapacitet - som har ingått eller avser att sluta ett avtal med Säljaren, även kallad Användare;

7. Konsument - en fysisk person som gör ett köp för ändamål som inte är direkt relaterade till hans verksamhet/yrkesverksamhet;

8. Erbjudande – ett försäljningsförslag som innehåller väsentliga pruduktselementer  (t.ex. produktbeskrivning, individuell säljares förslag).

9. Entreprenör - en fysisk person, en juridisk person och en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person, till vilken en separat handling ger rättskapacitet, som bedriver affärsverksamhet för egen räkning, som använder Butiken;

10. Entreprenör med konsumenträttigheter - en fysisk person som ingår ett avtal som är direkt relaterat till hans affärsverksamhet, när innehållet i detta avtal visar att detta avtal inte är av professionell karaktär för honom, särskilt som ett resultat av föremålet för hans affärsverksamhet, infört i Mellansveriges företagsregister (Bolagsverket) som förs och övervakas av Bolagsverket.

11. Produkt - varor eller tjänster som erbjuds av säljaren i butiken, avsedda för försäljning; Produkten är betalbar, om inte annat anges;

12. En fysisk produkt – produkt som man kan skicka med post eller med bud vilket kan hämtas personligen;

13. Regler - dessa försäljningsregler som specificerar reglerna för användning av butiken, hur man placerar beställningar och specificerar reglerna för orderuppfyllelse av säljaren;

14.  Butik/webbplats - en webbplats där säljarens försäljning av produkter utförs

15.  Varor - en vara som är föremål för ett avtal mellan säljaren och kunden;

16. Ständig bärare - ett material eller verktyg för att lagra information som ger tillgång till denna information i framtiden (under den tid som krävs för att uppnå de syften som denna information används för) och som gör att den lagrade informationen kan reproduceras i oförändrad form;

17. Avtal - ett avtal mellan Säljaren och Kunden som omfattar samarbete mellan rättigheter och skyldigheter;

18. Tjänst - en tjänst som tillhandahålls av Säljaren till Kunden.

 

PRINCIPER FÖR SAMARBETE OCH SLUTANDE AV AVTAL

1. Avtalsvillkoren och samarbetsreglerna anges i Reglerna och Erbjudandet.

2. Reglerna och Erbjudandet utesluter eller begränsar inte rättigheterna för Kunden som är en Konsument eller En Entreprenör med konsumenträttigheter som följer av tvingande lagbestämmelser.

3. Vid avvikelser mellan innehållet i Reglerna och Erbjudandet är Erbjudandet bindande.

4. Avtalet ingås när kunden accepterar bestämmelserna, gör betalningen och bekräftar godkännandet av beställningen för utförande av säljaren, med förbehåll för bestämmelserna nedan.

5. I en situation där betalningsfristen infaller efter Avtalets ingående, ingås Avtalet vid godkännande av Reglerna av Kunden och bekräftelse av beställningen av Kunden.

 

PRIS

1. Priset är ett bruttopris och inkluderar alla skatter som krävs enligt lag, med förbehåll för situationen där Säljaren tydligt har angett att priset är ett nettopris och moms ska läggas på det.

2. I priset ingår inte information om leveranskostnader eller andra kostnader som Kunden blir skyldig att ådra sig, samt om vilka kostnader denne kommer att informeras om innan beställningen görs.

3. Det reducerade priset är det pris som gäller till följd av prissänkningen på Produkten.

4. Om Säljaren tillämpar förfarandet med individuell prisjustering baserat på automatiskt beslutsfattande, informerar Säljaren Kunden om det innan beställningen görs.

REGLER FÖR BESTÄLLNING PLACERINGEN

1. Kunden får använda Butiken 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Beställningar som görs på lördagar, söndagar eller helgdagar behandlas nästa arbetsdag.

2. Säljaren använder tjänsterna på "klarna paypal"-webbplatsen för att erbjuda onlinebetalningar.

3. Betalningar kan göras med traditionell överföring, elektronisk överföring, betalning eller kreditkort, och andra betalningar som erbjuds av webbplatsen.

4. Kunden är skyldig att erlägga betalningen omedelbart efter beställningstillfället, om inte annat anges i Erbjudandet eller den betalningsmetod som kunden valt.

5. För att köpa produkter via butiken måste du:

1) välj den eller de produkter du vill köpa från de alternativ som finns tillgängliga på webbplatsen genom att klicka på knappen "Lägg till i kundvagn" eller en motsvarande knapp;

2) efter att ha valt produkterna ska den nödvändiga informationen anges (t.ex. kunddata, betalningsmetod, leveransmetod);

3) bekanta dig med informationen om det totala priset för utvalda produkter, inklusive leverans och andra extra kostnader som följer av den gjorda beställningen;

4) acceptera bestämmelserna och beställningen och gör betalningen för beställningen i enlighet med den valda betalningsmetoden. Efter att ha lagt beställningen kommer säljaren att skicka en orderbekräftelse.

6. Efter Avtalets ingående skickar Säljaren även sina villkor till Kunden, såvida de inte har lämnats före Avtalets ingående.

7. Säljaren har rätt att annullera beställningen om Kunden underlåter att göra betalningen inom 3 arbetsdagar från beställningsdatumet eller om Kunden fyller i beställningsformuläret på ett sätt som hindrar dess korrekta genomförande trots Kundens begäran för att komplettera/korrigera uppgifterna under bekymmer att annullera beställningen.

 

REGLER FÖR BEHANDLING AV BESTÄLLNINGAR

fysiska produkter

1. Tiden för beställningsuppfyllelse, inklusive leverans av produkter, beror på beställningsförberedelsetiden som anges av Säljaren, och sedan på leveransdatumet som anges för den leveransmetod som valts av Kunden. Om inte annat anges i Erbjudandet är orderberedningstiden upp till 1 arbetsdag, och leveranstiden är från 3 till 7 arbetsdagar.

2. Tidsfristen för utförande av beställningen, inklusive leverans av produkterna, bör räknas från datumet för ingående av avtalet.

3. Säljaren informerar kunden om:

1) datumet för förberedelse av beställningen av säljaren i arbetsdagar och

2) datum för leverans av produkterna av leverantören på arbetsdagar - beroende på vilken leveransmetod som valts av kunden.

4. Leverans sker i Sverige. Vid leveranser gjorda utanför Sverige eller andra länder som anges ovan kommer Kunden individuellt överens med Säljaren om detaljerade leveransvillkor.

5. Leverans sker till den adress som Kunden angett i beställningsformuläret eller till den av Kunden angivna utlämningsplatsen - beroende på valt leveranssätt.

6. Vid problem med leveransen av försändelsen av Leverantören, såsom t.ex. Kundens frånvaro på angiven adress lämnar Leverantören ett meddelande på denna adress eller anger per e-post/telefon ett annat datum då det ska vara möjligt att leverera beställningen. Om beställningen inte hämtas inom föreskriven tid skickas beställningen tillbaka till Säljaren. Efter återsändning kommer ett nytt leveransdatum att avtalas med Kunden och kostnaderna för återleverans bestäms.

7. Kunden bör granska den mottagna beställningen vid mottagandet av försändelsen, och om oegentligheter upptäcks - har han rätt att begära att Leverantören upprättar ett mottagningsprotokoll.

 

TEKNISKA VILLKOR

1. Kunden får använda Butiken i enlighet med Reglerna och tillämpliga regler.

2. Säljaren förklarar att Internets offentliga karaktär och användningen av tjänster som tillhandahålls elektroniskt kan innebära risken för att obehöriga personer skaffar och ändrar Kunddata, därför bör Kunder använda lämpliga tekniska åtgärder för att minimera de ovan nämnda riskerna.

3. För att kunna använda Butiken eller göra en beställning måste Kunden ha:

1) den aktuella versionen av webbläsaren som stöds av tillverkaren med internetåtkomst (t.ex. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

2) ett aktivt e-postkonto.

4. Om det är nödvändigt att uppfylla ytterligare tekniska krav för att använda Butiken eller Produkterna, kommer Kunden att informeras om det innan Butiken används eller innan en beställning av Produkten görs.

 

§7 COPYRIGHT OCH LICENSER

1. Allt material som tillhandahålls av Säljaren, inklusive texter, foton, grafik, multimedia och varumärken är verk i den mening som avses i lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter, föremål för rättsskydd.

2. Upphovsrätt till ovanstående material innehas av säljaren eller annan enhet från vilken säljaren har erhållit lämplig licens. Materialet kan också användas av säljaren på annan rättslig grund.

3. Allt material som tillhandahålls av Säljaren får endast användas av Kunden för eget bruk, om inte annat anges i Erbjudandet. Ytterligare spridning, delning, rippning och nedladdning på något sätt av material utanför omfattningen av tillåten användning är inte tillåten.

4. Säljaren ger kunden en icke-exklusiv licens, utan rätt att underlicensiera och utan territoriella begränsningar. Tidsgränser följer av Erbjudandet eller av dessa Regler. Licensavgiften ingår i priset.

5. Kunden har rätt att använda materialet inom följande användningsområden:

1) inom ramen för inspelning av arbetet och utskrift - digital inspelning på Användarens Konto eller på annat sätt tillåtet av Säljaren; utskriften kan göras för eget bruk av materialen;

2) modifiera arbetet för dina egna behov i den utsträckning som följer av tips, instruktioner/videoinstruktioner, kommentarer.

6. Vid överträdelse av förbudet som avses i denna paragraf, inklusive upphovsrättsintrång, har Säljaren rätt att kräva skadestånd och gottgörelse av Kunden. Kunden i kan bli föremål för civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar.

 

§8 KLAGOMÅL OCH GARANTI

1. Detta kapitel anger reglerna för ansvar för tjänstens överensstämmelse med Avtalet som förpliktar att överföra äganderätten till Varorna till Konsumenten och Entreprenören med konsumenträttigheter.

2. Till avtal som förpliktar att överföra äganderätten till varorna, inklusive i synnerhet försäljningskontrakt, leveranskontrakt och kontrakt för ett specifikt arbete som varan. Detaljerad information om ovanstående Reglerna finns i konsumenträttslagen och dessa föreskrifter är inte avsedda att begränsa eller ändra dem.

3. Om Varan är oförenlig med avtalet kan Kunden kräva att den repareras eller byts ut, eller i fall som anges i lagen om konsumenträttigheter - även frånträda avtalet.

4. Säljaren kan byta ut när kunden begär en reparation, eller säljaren kan göra en reparation när kunden begär en byte, om det är omöjligt eller skulle kräva att varan överensstämmer med avtalet på det sätt som kunden valt. för höga kostnader för säljaren. Om både reparation och utbyte är omöjliga eller skulle kräva alltför höga kostnader, kan Säljaren vägra att bringa varorna i överensstämmelse med avtalet. Kunden förser Säljaren med Varorna som är föremål för reparation eller utbyte.

5. Om Varorna är oförenliga med avtalet kan Kunden lämna in ett uttalande om prisavdrag eller frånträde från avtalet när:

1) Säljaren vägrade att bringa varorna i överensstämmelse med avtalet eller bringade inte varorna i överensstämmelse med avtalet

2) Varornas bristande överensstämmelse med avtalet fortsätter, även om Säljaren har försökt bringa Varorna i överensstämmelse med avtalet;

3) Varornas bristande överensstämmelse med avtalet är tillräckligt betydande för att motivera en omedelbar prissänkning eller frånträde från avtalet;

4) det framgår av Säljarens uttalande eller omständigheter att han inte kommer att bringa Varorna i överensstämmelse med avtalet inom rimlig tid eller utan alltför stora besvär för Kunden.

6. Kunden får inte frånträda avtalet om varornas bristande överensstämmelse med avtalet är obetydlig.

7. I händelse av frånträde från avtalet, returnerar Kunden omedelbart Varorna till Säljaren på dennes bekostnad. Säljaren returnerar priset till Kunden omedelbart, dock senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet av Varorna eller bevis på deras retur.

8. Kunden kan lämna in ett klagomål angående varornas bristande överensstämmelse med avtalet genom att skicka det till säljarens adress som anges i bestämmelserna (korrespondens eller e-postadress). Klagomålet bör innehålla uppgifter som möjliggör identifiering av kunden, föremålet för klagomålet och förfrågningar relaterade till klagomålet. I händelse av att Säljaren mottar ett ofullständigt klagomål som hindrar dess behandling, kommer Säljaren att ringa Kunden för att slutföra det under smärta att lämna klagomålet utan vederlag. Kunden kan lämna in ett klagomål med hjälp av mallen som utgör bilaga 3 till dessa föreskrifter. Detta förfarande gäller i enlighet med rättigheterna enligt §9 i förordningarna.

9. Säljaren behandlar klagomål inom 14 dagar från dagen för mottagandet, om inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser. Svaret kommer att skickas till Kundens e-postadress eller på annat sätt anges av Kunden.

10. Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för varor som endast tjänar som bärare av digitalt innehåll.

11. Utöver de rättigheter som följer av garantin kan vissa varor omfattas av en garanti. I detta fall kommer garantiinformationen att specificeras bland annat i följande: i Erbjudandet eller i en särskild handling enligt reglerna i lagen om konsumenträttigheter.

 

YTTERLIGARE KUNDRÄTTIGHETER AVSEENDE DIGITALT INNEHÅLL/TJÄNST

1. Detta kapitel definierar konsumentens och entreprenörens rättigheter avseende konsumenträttigheter vid avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll/tjänster. Detaljerad information om Kundens rättigheter anges i bestämmelserna i lagen om konsumenträttigheter, och dessa föreskrifter är inte avsedda att begränsa eller ändra dem.

2. Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är oförenlig med avtalet, kan Kunden kräva att det bringas i överensstämmelse med avtalet eller lämna ett uttalande om prisavdrag eller frånträde från avtalet.

3. Säljaren kan vägra att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet på det sätt som valts av kunden är omöjligt eller skulle kräva alltför höga kostnader för säljaren.

4. Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är oförenlig med avtalet, kan Kunden lämna ett meddelande om prisavdrag eller frånträde från avtalet när:

1) det är omöjligt att följa avtalet eller kräver alltför höga kostnader

2) säljaren har underlåtit att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet;

3) bristen på överensstämmelse kvarstår även om säljaren har försökt bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet;

4) bristen på överensstämmelse mellan det digitala innehållet eller den digitala tjänsten med avtalet är tillräckligt betydande för att motivera en omedelbar prissänkning eller frånträde från avtalet;

5) det framgår av Säljarens uttalande eller omständigheter att han inte kommer att bringa det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i överensstämmelse med avtalet inom rimlig tid eller utan otillbörlig olägenhet för Kunden.

5. Kunden får inte frånträda avtalet om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls mot betalning av priset och bristen på överensstämmelse med avtalet är oväsentlig.

6. Om Kunden inte har tagit emot det digitala innehållet eller tjänsten, informerar Kunden Säljaren om det. Om de inte levereras omedelbart eller inom en ytterligare period som uttryckligen överenskommits av parterna, kan Kunden frånträda avtalet.

7. Kunden kan frånträda avtalet utan att begära leverans av digitalt innehåll eller digital tjänst om:

1) Säljaren har uppgett eller det framgår av omständigheterna att han inte kommer att leverera det digitala innehållet eller den digitala tjänsten eller

2) Parterna har kommit överens eller omständigheterna kring avtalets ingående visar tydligt att det angivna datumet för leverans av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten var betydande för Kunden, och att Säljaren inte levererade det inom denna period.

8. Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas om avtalet föreskriver leverans av digitalt innehåll via ett påtagligt medium.

 

§10 ÅTERTAGANDE FRÅN AVTALET

1. Detta kapitel anger reglerna för konsumentens och entreprenörens frånträdande av avtalet om konsumenträttigheter.

2. Kunden som är Konsument eller Entreprenör som agerar på konsumenträttigheter har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar, med förbehåll för bestämmelserna nedan. För att utöva rätten att frånträda avtalet bör Kunden informera Säljaren om det genom ett otvetydigt uttalande, t ex skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till den adress som anges i Reglerna. Mer information om ångerrätten finns i bilagorna 1 och 2 till föreskrifterna.

3. Rätten att frånträda avtalet gäller inte ett avtal för:

1) för tillhandahållande av tjänster för vilka Kunden är skyldig att betala priset, om Säljaren till fullo har utfört tjänsten med uttryckligt och i förväg medgivande från Kunden, som innan tjänstens påbörjande informerades om att efter utförandet av tjänsten av Säljaren, skulle han förlora rätten att frånträda avtalet, och accepterade detta för kännedom om;

2) för leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, för vilket Kunden är skyldig att betala priset, om Säljaren har påbörjat tjänsten med uttryckligt och förhandssamtycke från Kunden, som informerats före början av tjänsten som efter utförandet av tjänsten av Säljaren kommer att förlora rätten att frånträda avtalet, och bekräftade det, och Säljaren gav kunden en bekräftelse på mottagandet av samtycke;

3) föremålet för tjänsten är icke-prefabricerade varor, tillverkade enligt kundens specifikationer eller tjänar till att tillfredsställa dennes individuella behov (så kallade specialtillverkade varor);

4) föremålet för tjänsten är varor som försämras snabbt eller har kort hållbarhet;

5) föremålet för tjänsten är varor som levereras i en förseglad förpackning, som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl, om förpackningen öppnades efter leverans;

6) föremålet för tjänsten är ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram som levereras i en förseglad förpackning, om förpackningen öppnades efter leverans;

7) ämnet för tjänsten är leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för ett prenumerationsavtal;

8) föremålet för tjänsten är alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid ingåendet av försäljningsavtalet, och vars leverans får ske först efter 30 dagar och vars värde beror på marknadsfluktuationer över vilka säljaren har ingen kontroll;

9) priset eller ersättningen beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har kontroll över och som kan inträffa före tidsfristen för att frånträda avtalet;

10) slutsatsen gjordes genom en offentlig auktion;

11) föremålet för tjänsten är föremål som på grund av sin natur är oskiljaktigt förbundna med andra föremål efter leverans,

12) för tillhandahållande av tjänster för vilka kunden är skyldig att betala det pris för vilket kunden uttryckligen begärt att säljaren skulle komma till honom för reparation, och tjänsten redan har utförts fullt ut med uttryckligt och förhandssamtycke från kunden.

4. Kunden som avses i mom. 1 ansvarar för minskningen av Produktens värde i samband med dess användning på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktionalitet.

5. Vid frånträde från avtalet om leverans av digitalt innehåll eller digital tjänst avstår Kunden från att använda detta digitala innehåll eller digitala tjänst och göra det tillgängligt för tredje part.

 

§11 ANVÄNDARKONTO

1. Säljaren skapar ett Användarkonto för Kunden, det vill säga en individuell panel som Säljaren startar åt Kunden för att kunna använda Säljarens Produkter efter att Kunden registrerat sig och ingår ett kostnadsfritt avtal för att skapa och underhålla ett Användarkonto, nedan kallad som konto. Avtalet om att skapa och underhålla ett användarkonto ingås på obestämd tid.

2. Kunden får inte dela Användarkontot med tredje part eller ha flera Användarkonton.

3. Att skapa ett användarkonto är nödvändigt för att komma åt användarkontot, göra en beställning och få tillgång till produkten, förutsatt att produkten görs tillgänglig på användarkontot.

4. Säljaren skickar till den av Kunden angivna e-postadressen information ang

Användarkonton. Kunden upprättar ett individuellt lösenord till Kontot. Kunden är skyldig att ställa in ett individuellt lösenord även i det fall att lösenordet automatiskt genereras av systemet i syfte att registrera Användarkontot. Efter registrering av kontot bör kunden omedelbart ange ett nytt lösenord.

5. Kunden kan skicka en begäran om att radera Säljarens Användarkonto via e-post eller på annat sätt accepterat för kommunikation med Säljaren med 14 dagars uppsägningstid utan att ange skäl.

6. Borttagning av Användarkontot kan resultera i att tillgången till Produkterna som görs tillgängliga under Användarkontot förloras.

7. Säljaren kan säga upp avtalet om att skapa och underhålla ett användarkonto:

1) av viktiga skäl med 14 dagars uppsägningstid (gäller Kunden som är Konsument eller Företagare med konsumenträttigheter); ett viktigt skäl ska förstås som i synnerhet Kundens överträdelse av bestämmelserna i förordningarna eller rättsliga bestämmelser, samt att Kunden vidtar åtgärder som strider mot goda seder;

2) utan att omedelbart ange skäl (gäller en Kund som inte är en Konsument eller En Entreprenör med konsumenträttigheter).

 

§12 DETALJERADE BESTÄMMELSER ANGÅENDE ENTREPRENÖRER

1. Bestämmelserna som anges i denna paragraf gäller för företagaren som inte är en företagare med konsumenträttigheter.

2. Den domstol som är behörig att avgöra eventuella tvister som uppstår mellan Säljaren och Entreprenören som inte är en entreprenör med konsumenträttigheter är den domstol som är behörig för Säljarens säte.

3. En företagare som inte är en företagare med konsumenträttigheter är skyldig att undersöka paketet vid mottagandet. Vid upptäckt av fel och skador – är Företagaren skyldig att upprätta en anmälan vid mottagandet. I händelse av underlåtenhet att följa ovanstående formaliteter, är Säljaren inte ansvarig för defekter och skador på Produkten som uppstår från det att leverantören accepterar den till dess leverans till Företagaren och för förseningar i transporten av försändelsen.

4. Parterna utesluter Säljarens ansvar för att Varorna inte följer avtalet / defekter av varan gentemot Företagaren som inte är en Företagare med konsumenträttigheter.

5. Säljaren har rätt att säga upp avtalet med en företagare som inte är företagare med konsumenträttigheter med omedelbar verkan. För detta ändamål skickar Säljaren Företagaren ett uttalande om uppsägning av avtalet till e-postadressen eller korrespondensadressen. Företagaren avstår från alla anspråk i detta avseende.

6. Säljaren ansvarar inte för utebliven vinst i förhållande till Företagaren som inte är en Företagare med konsumenträttigheter.

 

§ 13. ÅSIKTER OM PRODUKTER

1. Åsikter om Produkterna som publiceras av Säljaren verifieras av denne.

2. Verifiering sker t.ex. genom att jämföra personuppgifter eller detaljer om samarbete med de uppgifter och information som Säljaren innehar inom området Kunder som tidigare har använt Säljarens Produkter, samt genom direktkontakt med ovan nämnda person med ett tack för åsikten eller genom att skicka en dedikerad länk för att lämna en åsikt till Kunderna.

3. Vid tvivel om huruvida åsikten kommer från en person som använder Säljarens Produkter, publiceras inte denna åsikt av Säljaren.

4. De publicerade åsikterna är avsedda att presentera fördelarna med att använda Säljarens Produkter, som har uppmärksammats av befintliga kunder.

5. Säljaren använder inte sponsrade eller bytesrecensioner.

 

§14 SLUTBESTÄMMELSER

1. Under force majeure ska parterna i avtalet befrias från allt ansvar för bristande eller otillbörlig fullgörande, om endast omständigheterna kring force majeure utgör ett hinder för avtalets fullgörande. Ovanstående gäller även under tiden omedelbart före eller direkt efter inträffandet av force majeure, om bara under den angivna perioden force majeuren kommer att utgöra ett hinder för avtalets fullgörande.

2. "Force majeure" avser en händelse av oavsiktlig eller naturlig natur, helt oberoende av parternas vilja och handlingar, som inte kunde förutses och förhindras, i synnerhet sådana händelser som: översvämning, inbrott, krig, handling av terror, införandet av undantagstillstånd.

3. I en situation där Kunden kommer från ett annat land än Säljarens land bör han informera Säljaren om det, med uppgift om hans hemvist/registrerade säte, så att skatten kan regleras i enlighet med gällande regler.

4. När du använder produkterna är det förbjudet att tillhandahålla olaglig information och agera på ett sätt som strider mot lagen, anständigheten eller kränker tredje parts personliga rättigheter.

5. Uppgörelse i godo av tvister och klagomål. Konsumenten har möjlighet att kontakta:

1) en permanent skiljedomstol med begäran om att lösa en tvist som härrör från det ingångna avtalet;

2) en inspektör av handelsinspektionen med en begäran om att inleda medlingsförfarande angående en uppgörelse i godo av tvisten mellan kunden och säljaren;

3) ansvarig konsumentombudsman eller social organisation vars lagstadgade uppgifter innefattar konsumentskydd för att få hjälp med avtalet;

4) eller har rätt att använda ODR-plattformen. Plattformen används för att lösa tvister mellan konsumenter och företagare http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna av viktiga skäl, inklusive i synnerhet på grund av lagändringar i den mån dessa ändringar tvingar Säljaren att även ändra innehållet i dessa bestämmelser, i synnerhet ändringar av bestämmelserna, lag om konsumenträtt, lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster samt enligt tillämpliga myndighetsbeslut eller domstolsbeslut i den omfattning som motsvarar meddelade beslut/domar och vid väsentlig förändring av affärsmässiga faktorer, så länge som det finns ett orsakssamband mellan de ovan nämnda enheterna. förändring och förändring av kostnaderna för att tillhandahålla tjänster av Säljaren.

7. För avtal som ingåtts före ikraftträdandet av det nya reglementet, gäller den version av bestämmelserna som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående av kunden.

8. Tillämplig lag är svensk lag med förbehåll för paragraf 10.

9. Behörig domstol är svensk domstol, med förbehåll för paragraf 10.

10. När det gäller en kund som är konsument, berövar bestämmelserna i förordningarna inte konsumenten det skydd som ges av lagen i det land där han har sin vanliga vistelseort, vilket inte kan uteslutas enligt avtalet. Om de bestämmelser som gäller i konsumentens land är mer förmånliga för honom, och dessa bestämmelser inte kan uteslutas genom avtal, kommer de att tillämpas i det avtal som ingås mellan Kunden och Säljaren.

11. Reglerna kring behandling av personuppgifter regleras i Integritetspolicyn.

12. Reglerna gäller från och med den 14 maj 2023

 

UNDERVISNING OM ÅTERTAGANDE FRÅN AVTALET

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Tidsfristen för att frånträda avtalet löper ut efter 14 dagar från det datum då avtalet ingicks  (när det gäller avtal om tillhandahållande av tjänster) / från den dag då du kom i besittning av föremålet eller då en tredje part annan än transportören och som du har angett - kom i besittning av föremålet, och när det gäller varor levererade i partier - dagen då den sista varan togs i besittning. När det gäller avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tid - när du eller en tredje part träder i besittning av den första varan - som anges av dig (annan än transportören). För att utöva rätten att frånträda kontrakt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) Våra kontaktuppgifter: Dawid Maksymilian Wosko, driver en verksamhet under namnet Soeks Scandinavian Group AB, Johannesfredsvägen 156, 168-68 Bromma Stockholm, Sverige, EU VAT: SE559355370301 info @soeks.se

Du kan använda modellformuläret för ångerrätt men det är inte obligatoriskt.För att klara ångerfristen räcker det att du skickar information angående utövandet av din rätt att frånträda avtalet innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av att frånträda avtalet

Om du frånträder detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans av varorna (med undantag för extra kostnader som följer av den typ av leverans som du valt utom den billigaste typen av standardleverans erbjuds av oss), omedelbart och i alla fall senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utöva rätten att frånträda detta avtal. Vi kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmetoder som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till en annan lösning; i vilket fall som helst kommer du inte att ta på dig några avgifter i samband med denna retur. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi mottagit varan eller tills du ger oss bevis på att den har returnerats, beroende på vad som inträffar först. Vänligen returnera eller överlämna produkten till oss omedelbart, och i alla fall senast inom 14 dagar från att du har informerat oss om ditt frånträde från avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varan till oss innan 14-dagarsperioden har gått ut. Du kommer att få stå för den direkta kostnaden för att returnera varan, om inte annat anges i Erbjudandet

Du är endast ansvarig för minskningen av produktens värde till följd av att du använder den på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion i det ögonblick du informerade oss om ditt frånträde från detta avtal.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.